Groby i cmentarze wojenne – program

Informacja o realizacji projektu w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczęła realizację zadania pn: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 – 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju
”. Współorganizatorami projektu są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy – Legionistów w 1918 -1920 r.

Kwatera żołnierzy – legionistów wpisana jest do Gminnej oraz Wojewódzkiej Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej. Ponadto – ze względu na lokalizację na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie – objęta jest nadzorem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Głównym celem projektu jest zatrzymanie dalszej degradacji, przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu obiektu. W wyniku realizacji zadania powstaną nowe mogiły z płyt granitowych, na których ustawione będą granitowe krzyże z imiennymi tabliczkami, a teren wokół mogił  zostanie wyłożony kostką brukową. W zakresie
tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne i tożsamość patriotyczna
w oparciu o wyremontowany obiekt, poprzez: wykonanie przez uczniów szkół podstawowych i liceów multimedialnych prezentacji związanych tematycznie z realizowanym projektem, organizację plenerowych zajęć edukacyjnych z historii, a także organizację uroczystości patriotyczno – religijnych i promocję działań projektowych.

Nadzór nad przebiegiem realizacji poszczególnych zadań będzie sprawował Zespół Sterujący, w którego skład wchodzą:

 1. Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa

 2. Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski

 3. płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

 4. ks. Marek Giergiel – Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie

 5. Mieczysław Zapała – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy – Legionistów w 1918 – 1920 r.

 6. Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

 7. Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 8. Edyta Kucharska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie

 9. Andrzej Jurczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

 10. Marzanna Bednarczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

 11. Alicja Borkowska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie

 12. Dariusz Szadowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie

Po zakończeniu prac remontowych obiekt będzie pełnił nie tylko funkcję pochówku ale stanie się także miejscem kultywowania postaw patriotycznych. Realizacja „działań miękkich” będzie dużym krokiem w kształtowaniu i utrwalaniu świadomości historycznej młodego pokolenia, budowaniu lokalnego patriotyzmu, a także podniesie poczucie odpowiedzialności za pomniki i znaki historii związane z regionem.

Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 84 473,60 zł (w tym: 52 000 zł – dotacja z budżetu państwa oraz 32 473,60 zł – wkład własny wnioskodawcy).

                                                                                                            Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  Urzędu Miasta Hrubieszów

 

” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego