INFORMACJE RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów, numer telefonu: (84) 696 25 24, adres e-mail: sekretariat@zsnr3.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przyznania świadczenia socjalnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń, realizacji celów rachunkowych, realizacji celów podatkowych  gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO  w zw. z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 923 ze zm.) oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym u Administratora.
 • W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu kontaktu
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem że w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcom usług Inspektora Ochrony Danych oraz usług prawnych ,podmiotom zapewniającym serwis programów do księgowości i kadr, dostawcy hostingu e mail , podmiotom zajmującym się archiwizacją i brakowaniem dokumentacji,  a także m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego oraz podmiotom lub organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Zespół Szkół nr 3 im. T. Kościuszki, ul. Żeromskiego 11, nr kontaktowy (084)6962524..Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  e-mail :inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO”

informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów, numer telefonu: (84) 696 25 24, adres e-mail: sekretariat@zsnr3.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres

Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań oświatowych,

dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowaniem dziecku bezpieczeństwa oraz

wypełnianiem obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, tj. gdyż jest to niezbędne

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z

2023 r. poz. 900), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022

 1. poz. 2230), aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646

ze zm.). Podstawą dopuszczalności przetwarzania szczególnych kategorii danych

osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o

którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 25 lat.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest

zobowiązana je podać.

9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia

Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na

polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa

członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom

zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczący usług Inspektora Ochrony Danych i audytów IT , podmiotom świadczącym usługi prawne, dostawcom dziennika elektronicznego, dostawcom hostingu poczty e mail i dostawcy hostingu strony internetowej , dostawcom programów do księgowania  a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie

przepisów prawa.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1 ze zm.); – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów, numer telefonu: (84) 696 25 24, adres e-mail: sekretariat@zsnr3.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
 3. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).  Podstawą prawną przetwarzania danych  jest również art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrona mienia Szkoły oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 13. Pdanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 
 14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom zapewniającym obsługę z zakresu ochrony danych i audytów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.