REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie,  należy przez to rozumieć:  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 2) Wolontariuszu, należy przez to rozumieć: ucznia Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie,  który świadczy pomoc swoim rówieśnikom oraz działa na rzecz każdej społeczności, będącej w potrzebie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkolny Klub Wolontariatu (SKW), działający w  Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie, zwany dalej Klubem, działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klub jest organizacją młodzieżową, działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły, włączającą się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

3. Opiekę nad Klubem sprawują Opiekunowie, pozostający pod nadzorem Dyrektora  szkoły.

4. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.

5. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

 • propagowanie idei wolontariatu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i rozwijanie empatii,
 • podejmowanie działań na rzecz pomocy społecznościom, pozostającym w potrzebie (szczególnie szkolnej, lokalnej i terenów misyjnych),
 • nawiązywanie współpracy z różnymi fundacjami i organizacjami.

 

III. FORMY DZIAŁANIA

 • zbiórki darów rzeczowych,
 • zbiórki pieniędzy do puszek,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • organizowanie pomocy potrzebującym,
 • angażowanie się w działania fundacji i organizacji, niosących pomoc potrzebującym
  na całym świecie,
 • spotkania, szkolenia, wystawy, informacje na stronie internetowej szkoły,
 • współpraca z organizacjami szkolnymi.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma prawo do:

 1. jasno określonego zakresu obowiązków,
 2. wnoszenia nowych pomysłów,
 3. podejmowania działań wolontariackich, w zakresie nieutrudniającym naukę w szkole i obowiązki w domu,
 4. rezygnacji z udziału w  wolontariacie.

 

 Wolontariusz ma obowiązek:

 1. realizować cele Klubu,
 2. wywiązywać się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 3. uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW,
 4. szanować godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
 5. z godnością reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię, 
 6. dochować tajemnicy, dotyczącej osoby, którą się opiekuje lub której pomaga.

 

V. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

1. Działalność Wolontariuszy podsumowywana będzie pod koniec roku szkolnego

2.  Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 •  pochwałę na forum szkoły,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom i ich rodzicom,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie internetowej szkoły.

3. Wolontariusz, który, w cyklu nauki w szkole, przynajmniej pięć razy uczestniczył
w działaniach wolontariackich, może otrzymać pisemne zaświadczenie o  pracy na rzecz osób potrzebujących.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzję o rozwiązaniu Klubu podejmuje Dyrektor Szkoły.  

2. Członkostwo w SKW może zostać zawieszone przez opiekunów:

1) jeśli postawa Wolontariusza jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza,

2) gdy Wolontariusz ma problemy dydaktyczne (uzyskuje semestralne oceny niedostateczne),

3) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

3. Załączniki:

1) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na pracę ucznia Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Załącznik 1

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska, w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie informacji o działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu na stronie internetowej szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………

(data, podpis)

 

Załącznik 2

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na pracę na rzecz wolontariatu mojego dziecka……………………………….

w  ramach  działań  podejmowanych  przez „Szkolny  Klub  Wolontariatu”, działający
w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

…………………………….                         ……………………………………………….

      (data)                                            ……………………………………………….

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)1

Opiekunowie SKW