ERASMUS + w naszej szkole

Erasmus+ 2024 Włochy

Zobacz: Regulamin Pobierz Formularz rekrutacyjny 

Erasmus+ 2023 HiszpaniaII. Informacja z dnia 2023.03.09

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie realizuje projekt pn. „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie”
(2022–1–PL01–KA122–SCH–000074689) który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia i umożliwienie wymiany dobrych doświadczeń jako szansy rozwoju dla każdego ucznia.


Zobacz: Regulamin Pobierz Formularz rekrutacyjny 

 

Realizacja projektu umożliwi realizację następujących celów:

– podniesienie poziomu kompetencji kluczowych cyfrowych i językowych (nauka po angielsku i hiszpańsku);

– podniesienie poziomu kompetencji miękkich, w tym m.in. wzmocnienie własnej wartości i zwiększenie samooceny uczestników, pracy w zespołach międzynarodowych, świadomości różnorodności kulturowej poprzez naukę tolerancji, poszanowania kultur, poznanie dziedzictwa europejskiego czy rozwijanie edukacji obywatelskiej;

– poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez zwiększenie nacisku na europejski wymiar w edukacji szkolnej oraz adaptację elementów systemu CLIL.

W osiągnięciu powyższych celów pomoże organizacja zagranicznych mobilności dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie (36 osób) wraz z wsparciem przygotowawczym w okresie od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r.

W projekcie zaplanowano realizację 2 grup zajęć w Hiszpanii:

– zajęcia obejmujące m.in. wspólne lekcje matematyczne, językowe, informatyczne z uwzględnieniem CLIL, gry obywatelskie ”Kim jesteśmy”, narzędzia ICT w szkole, edukacja z wykorzystaniem YouTube, techniki komunikacji, prezentacje, CANVA w kształceniu, warsztaty SNAPshot;

– zajęcia obejmujące m.in. wspólne warsztaty grupowe pobudzające kreatywność, prezentacje historii, kultury obu krajów, wspólne zajęcia fizyczne i językowe, tworzenie multimediów z wyjazdu.

Zajęcia będą trwały po 14 dni (12 dni pobytu, 2 dni podróży). Zaplanowano również program kulturowy i wsparcie przed wyjazdem w postaci zajęć kulturowych, zajęć z języka angielskiego i z języka hiszpańskiego cykl spotkań organizacyjnych związanych z wyjazdem oraz spotkania o charakterze pedagogicznym. Dodatkowo zostaną wdrożone działania ewaluacyjne i wydarzenia upowszechniające rezultaty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS +

 Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie rozpoczął rekrutację do projektu „ Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie”

– nr projektu : 2022–1–PL01–KA122– SCH – 000074689 współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach projektu ERASMUS + .

Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są :

1) uczniowie uczęszczający do Zespołu szkół nr 3 w Hrubieszowie,
2) nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej, inni uprawnieni pracownicy sektora edukacji szkolnej
( np. psychologowie, doradcy pedagogiczni ) w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie ( dotyczy opiekunów),

3) pracują lub regularnie współpracują z placówką.

36 uczestników ( 30 uczniów i 6 opiekunów) zostanie wybranych w otwartej rekrutacji w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane wszystkim potencjalnym kandydatom a zgromadzone w ogólnodostępnym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z poszanowaniem zasady niedyskryminacji i zasad równościowych.

Kryteria wyboru uczestników :

  1. a) obligatoryjne :

– przynależność do grupy docelowej zgodnie z Regulaminem,
– posiadanie predyspozycji motywacyjnych koniecznych dla udziału w mobilności ponadnarodowej,
– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych .

  1. b) punktowe :

dla uczniów :
średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – 3,0
– średnia ocen z języka obcego 3, 0
– ocena komisji rekrutacyjnej uwzględniająca czynniki wpływające na równość szans

Dla nauczycieli/pracowników – opiekunów :
– poziom znajomości języka obcego,
– możliwość wprowadzenia zdobytych umiejętności w życie szkoły,
– doświadczenie w projektach edukacyjnych lub unijnych,
– przynależność do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami

Rekrutacja będzie odbywać się w dniach od 13 marca 2023 r. do 20 marca 2023 r.

W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji.

Wypełnione niebieskim długopisem i podpisane dokumenty (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, zaświadczenie) należy złożyć w gabinecie dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

Zobacz: Regulamin Pobierz Formularz rekrutacyjny 

=============================================================================================================================================

Do zapytania ofertowego z dnia 06.04.2023 r.


OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Tytuł zamówienia :usługa transportowa – organizacja transportu międzynarodowego dla 36 osób w ramach projektu
Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu 
Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie nr projektu : 2022 – 1 – PL01 – KA122 – SCH – 000074689 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus .

 

więcej w poniższym pliku:

 

 Załączniki do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa transportowa – organizacja transportu międzynarodowego dla 10 osób w ramach projektu Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000018491 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Zapytanie ofertowe    Załącznik nr 1   Załącznik nr 2  Załącznik nr 3

W dniu 22 lutego 2022 roku odbył się wyjazd na lodowisko do Lublina. Brało w nim udział 48 uczniów z klas IA, IIC pod opieką sorki Agnieszki Sadowskiej Marciniuk, sora Roberta Derlaka oraz sora Grzegorza Dubickiego.  Celem wyjazdu było: wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej, propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, pokonywanie własnych słabości i lęków, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu.
Młodzież aktywnie,  i co najważniejsze- bezpiecznie spędziła godzinny pobyt na lodowisku.
Wszyscy bawili się doskonale!

Zobacz: Regulamin Pobierz Formularz rekrutacyjny  lub  Prezentację          

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie realizuje projekt pn. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie”
(2021–1–PL01–KA122–SCH–000018491)
, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej m. in. poprzez  wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji uczniów, rozwijaniu międzykulturowej świadomości w wyniku wglądu w kulturę kraju przyjmującego.

Poprzez realizację projektu :
 – zwiększy się jakość edukacji w placówce,
– wzrośnie poziom stosowania nowoczesnych technologii w edukacji uczniów,
– nastąpi rozwój kompetencji językowych w zakresie poszerzania słownictwa dotyczącego edukacji,
– szkoła zyska europejski wymiar,
 – nastąpi  usprawnianie procesów przyswajania wiedzy przez uczniów, dzięki zaangażowaniu szkolących się nauczycieli w rzeczywiste kulturowe doświadczenia uczenia się.

W  osiągnięciu powyższych celów pomoże organizacja zagranicznych kursów dla kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie ( 10 osób ) wraz z wsparciem przygotowawczym w  okresie od 01.11.2021 r.  do 31.10.2022 r.

Projekt wpisuje się w plan strategiczny rozwoju placówki, którego główne założenia to wdrażanie innowacji, nawiązywanie i poszerzanie kontaktów międzynarodowych, nieustanne podnoszenie umiejętności językowych i kluczowych kompetencji zawodowych poprzez kadrę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w placówce.   

W projekcie zaplanowano  realizację  kursu w Portugalii. Wyjazd będzie trwał  14 dni ( 12 dni pobytu, 2 dni podróży ) . Zaplanowano również program kulturowy i wsparcie przed wyjazdem w postaci zajęć kulturowych, zajęć z języka angielskiego   i z języka portugalskiego oraz cykl spotkań organizacyjnych związanych z wyjazdem. Dodatkowo zostaną wdrożone działania ewaluacyjne i wydarzenia upowszechniające rezultaty.

 Gorąco zapraszamy do udziału w projekcie.

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS +

   Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie rozpoczął rekrutację do projektu „ Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku ! Mobilność kadry Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie” – nr projektu : 2021–1–PL01–KA122–SCH–000018491  współfinansowanego przez Unię Europejską   w  ramach projektu ERASMUS +   .

Osobami uprawnionymi do  wzięcia udziału w projekcie są :

  • nauczyciele, członkowie kadry kierowniczej placówki oraz wszyscy inni eksperci i pracownicy sektora edukacji szkolnej, którzy nie są nauczycielami,
  • osoby, które muszą pracować w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą , aby pomóc w prowadzeniu jej głównej działalności – np. jako zewnętrzne osoby prowadzące szkolenia, eksperci lub wolontariusze.

10 uczestników zostanie wybranych w  otwartej rekrutacji    w  oparciu o jasne i przejrzyste kryteria znane wszystkim potencjalnym kandydatom a  zgromadzone w  ogólnodostępnym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Kryteria punktowe wyboru uczestników :

  1. przebieg pracy zawodowej ,
  2. zaangażowanie w pracę i rozwój placówki,
  3. poziom języka angielskiego/języka portugalskiego,
  4. udział w szkoleniach/seminariach/warsztatach,
  5. osiągnięcia,
  6. możliwość wprowadzenia zdobytych umiejętności w pracy, otwartość na zmiany, potrzebę rozwoju osobistego i edukacji.

Rekrutacja będzie odbywać się w  dniach od 16 marca 2022 r. do 23  marca 2022 r.

W  przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji.

Wypełnione niebieskim długopisem i podpisane dokumenty ( Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, zaświadczenie, oświadczenie, Unijny Certyfikat Covid lub certyfikat ozdrowieńca lub oświadczenie o przeprowadzeniu i opłaceniu testu Covid w określonym terminie ) należy złożyć w gabinecie dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.    

Zobacz Regulamin 
Pobierz Formularz rekrutacyjny   
Zobacz Prezentację          

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.