REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

WZÓR PODANIA DO SZKOŁY


Zasady rekrutacji
do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie
 

na rok szkolnym 2022/2022

 

Planowane klasy pierwsze 

  

Klasa 

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym 

matematyczna

grupa fizyczna*: matematyka, fizyka i informatyka 

grupa geograficzna*: matematyka, geografia i język angielski 

biologiczno – chemiczna 

biologia i chemia 

humanistyczno – psychologiczna 

Grupa humanistyczna*: 

język polski, historia i wiedza o społeczeństwie 

Grupa psychologiczna*: 

język polski, biologia i język angielski 

mundurowa 

(Odział Przygotowania Wojskowego) 

język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie 

 * Warunkiem powstania grupy jest około 15 chętnych

 

Ważne terminy 

 

 

dotyczy kandydatów do klasy mundurowej 

od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. 

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. 

test sprawności fizycznej. 

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. 

Uzupełnienie wniosku w sekretariacie szkoły o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o: 

– wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

22 lipca 2022 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

29 lipca 2022 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

W postepowaniu rekrutacyjnym kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym: 

  • 100 punktów z egzaminu – wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z: 
  •  języka polskiego i matematyki będą mnożone przez 0,35 pkt.,  
  •  języka obcego nowożytnego przez 0,3 pkt.  
  • 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą, ocena 
 
  • celujący  – 18 punktów, 

  • bardzo dobry  – 17 punktów, 

  • dobry  – 14 punktów, 

  • dostateczny  – 8 punktów, 

  • dopuszczający  – 2 punkty. 

 

Klasa 

Przedmioty punktowane 

matematyczna: grupa fizyczna

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z fizyki, informatyki lub geografii

matematyczna: grupa geograficzna 

język polski, matematyka, język angielski  

Wyższa ocena z fizyki, informatyki lub geografii

biologiczno – chemiczna 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z biologii lub chemii 

humanistyczno – psychologiczna 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie lub biologii 

mundurowa 

(Odział Przygotowania Wojskowego) 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie 

*sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

próba sprawności fizycznej. 


– 7 punktów 
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 
– maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 
– maksymalnie 18 punkty w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. 
– 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

Szczegółowe informacje – (84)6962524  

 

 

a taki jest klimat w naszej szkole …

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !