REKRUTACJA NA ROK 2021/2022

WZÓR PODANIA DO SZKOŁY

Zasady rekrutacji

do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie 

na rok szkolnym 2021/2022 

 

Planowane klasy pierwsze 

 

Klasa 

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym 

matematyczno – fizyczna 

matematyka, fizyka i informatyka 

matematyczno – ekonomiczna 

matematyka, geografia i język angielski 

biologiczno – chemiczna 

biologia i chemia 

humanistyczno – psychologiczna 

Grupa humanistyczna: 

język polski, historia i wiedza o społeczeństwie 

Grupa psychologiczna: 

język polski, biologia i język angielski 

mundurowa 

(Odział Przygotowania Wojskowego) 

język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie 

 

 

Ważne terminy 

 

 

dotyczy kandydatów do klasy mundurowej 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. 

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. 

test sprawności fizycznej. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

Uzupełnienie wniosku w sekretariacie szkoły o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o: 

– wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

22 lipca 2021 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

2 sierpnia 2021 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

W postepowaniu rekrutacyjnym kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym: 

  • 100 punktów z egzaminu – wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z: 
  •  języka polskiego i matematyki będą mnożone przez 0,35 pkt.,  
  •  języka obcego nowożytnego przez 0,3 pkt.  
  • 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą, ocena 
 
  • celujący  – 18 punktów, 

  • bardzo dobry  – 17 punktów, 

  • dobry  – 14 punktów, 

  • dostateczny  – 8 punktów, 

  • dopuszczający  – 2 punkty. 

 

Klasa 

Przedmioty punktowane 

matematyczno – fizyczna 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z fizyki lub informatyki 

matematyczno – ekonomiczna 

język polski, matematyka, język angielski  

geografia 

biologiczno – chemiczna 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z biologii lub chemii 

humanistyczno – psychologiczna 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie lub biologii 

mundurowa 

(Odział Przygotowania Wojskowego) 

język polski, matematyka, język angielski 

Wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie 

*sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

próba sprawności fizycznej. 

 


– 7 punktów 
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 
– maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 
– maksymalnie 18 punkty w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. 
– 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 
 Wzór podania do szkoły
 

Szczegółowe informacje – (84)6962524  

 

 

a taki jest klimat w naszej szkole …

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !