Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2019/2020

Planuje się utworzenie następujących klas pierwszych:


Profile klas dla absolwentów szkół podstawowych





Pobierz PODANIE


Profile klas dla absolwentów gimnazjum





Pobierz PODANIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Pobierz PODANIE do TECHNIKUM
___________________________________________________________________________________________________________________________________










































































































































































































































































































































































































Punktacja

wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach z:
języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia) oraz języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,2 pkt

max 100 pkt.

oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
18 punktów – celujący
17 punktów – bardzo dobry
14 punktów – dobry
  8 punktów – dostateczny
  2 punkty    –  dopuszczający

max 72 pkt.

za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
2. maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim
3. maksymalnie 4 punkty w zawodach artystycznych lub sportowych. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

max 28 pkt.
maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.
Profile klas Grupa przedmiotów
matematyczny j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka
humanistyczno - medialny j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie
biologiczno - chemiczny j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia
mundurowy j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie
psychologiczno - społeczny j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
technikum ekonomiczne j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka