Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2018/ 2019

Planuje się utworzenie następujących klas pierwszych:


Pobierz podanie do liceum
Pobierz podanie do technikum


klasa matematyczna (rozszerzone przedmioty to: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub j.angielski)
klasa humanistyczno - medialna (rozszerzone przedmioty to: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie), (przedmioty uzupełniające to: "grafika komputerowa w mediach" oraz "wiedza o sztuce")
klasa biologiczno - chemiczna (rozszerzone przedmioty to: biologia i chemia), (przedmiot uzupełniający to: "język łaciński")
- od klasy drugiej możliwość wyboru matematyki na poziomie rozszerzonym
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
klasa psychologiczno - społeczna (rozszerzone przedmioty to: język polski, język angielski i biologia), (przedmiot uzupełniający to: "elementy psychologii")
klasa mundurowa (straż graniczna - wojsko) (rozszerzone przedmioty to: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie)
- od klasy drugiej możliwość wyboru matematyki na poziomie rozszerzonym
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
4 letnie technikum ekonomiczne, zawód Technik Ekonomista (rozszerzone przedmioty to: matematyka i geografia)

We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania, oraz do wyboru język rosyjski (kontynuacja) lub język niemiecki (kontynuacja lub podstawa). W klasach, w których język angielski będzie nauczany na poziomie podstawowym (matematycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej), uczniowie mają możliwość uczenia się tego języka na poziomie rozszerzonym od klasy II (w grupach międzyoddziałowych) - utworzenie poszczególnych grup językowych jest uzależniona od ilości chętnych kandydatów.

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

klasa matematyczna j. polski, matematyka, j. angielski, oraz najlepsza ocena spośród przedmiotów: fizyka, geografia, informatyka
klasa humanistyczno - medialnaj. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie
klasa biologiczno - chemiczna j. polski, matematyka, biologia, chemia
klasa psychologiczno - społeczna j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
klasa mundurowa j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie
4 letnie technikum ekonomiczne, zawód Technik Ekonomistaj. polski, matematyka, j. angielski, geografia

We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania, oraz do wyboru język rosyjski (kontynuacja) lub język niemiecki (kontynuacja lub podstawa). W klasach, w których język angielski będzie nauczany na poziomie podstawowym (matematycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej), uczniowie mają możliwość uczenia się tego języka na poziomie rozszerzonym od klasy II (w grupach międzyoddziałowych) - utworzenie poszczególnych grup językowych jest uzależniona od ilości chętnych kandydatów.

Punktacja

wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach z:
języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia) oraz języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,2 pkt

max 100 pkt.

oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
18 punktów – celujący
17 punktów – bardzo dobry
14 punktów – dobry
  8 punktów – dostateczny
  2 punkty    –  dopuszczający

max 72 pkt.

za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
2. maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim
3. maksymalnie 4 punkty w zawodach artystycznych lub sportowych. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

max 28 pkt.
maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.

Wykaz przedmiotów punktowanych w poszczególnych klasach:

Profile klas Grupa przedmiotów
matematyczny j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka
humanistyczno - medialny j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie
biologiczno - chemiczny j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia
mundurowy j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie
psychologiczno - społeczny j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
technikum ekonomiczne j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka

Wymagane dokumenty:

• podanie,
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• karta zdrowia i karta szczepień,
• 2 fotografie podpisane na odwrocie

Termin składania dokumentów w sekretariacie szkoły:

1. Składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 14 maja – 15 czerwca 2018 roku

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 22 czerwca – 26 czerwca 2018 roku

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 lipca 2018 roku, godzina 10.00

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 6 lipca 2018 roku do godziny 14.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 lipca 2018 roku do godziny 12.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !