Konkurs Selfie z Niepodległą

REGULAMIN KONKURSU SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie zaprasza uczniów do udziału
w drugiej edycji konkursu Selfie z Niepodległą, który organizowany jest
w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

2. TERMINY:

·         Termin trwania konkursu – od 24.09.2018 r. do 30.11.2018 r.;
·         Termin zgłaszania prac – od 24.09.2018 r. do 11.11.2018 r.

 1. CELEM KONKURSU JEST:
 • Popularyzacja wartości patriotycznych;
 • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych;
 • Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie klasy ósmej szkół podstawowych z powiatu hrubieszowskiego;
 • Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie;
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie klauzuli zgody
  na przetwarzanie danych i udostępnianie wizerunku uczestnika konkursu
  na stronie internetowej szkoły i  do druku na wystawę w celach promocyjnych szkoły (załącznik nr 1);
 • Pełnoletni uczestnik konkursu lub rodzic ucznia niepełnoletniego wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego;
 • Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.

 

 1. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
 • Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg;
 • Zdjęcie (plik JPEG) należy dostarczyć w formie elektronicznej

na e-mail:  selfiezniepodlegla@zsnr3.pl  do 11 listopada 2018 r.;

 • Klauzulę zgody (załącznik nr 1), w wersji wydrukowanej lub zeskanowanej, z datą i podpisem ucznia pełnoletniego lub rodzica ucznia niepełnoletniego, należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie,
  Żeromskiego 11, albo na e-mail:  selfiezniepodlegla@zsnr3.pl
  przed upływem 11 listopada 2018 r.
 • Zgłaszając zdjęcie do konkursu, należy podać następujące informacje:

      imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa;

 • Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 1. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
 • Zgodność z tematyką konkursu;
 • Walory artystyczne: pomysł i kompozycja
 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 • Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

1) szkoły gimnazjalne i podstawowe powiatu hrubieszowskiego,

2)  uczniowie  Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie;

 • Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach;
 • Informacja o wynikach i sposobie wręczenia nagród umieszczona zostanie
  na stronie internetowej szkoły. Osoby nagrodzone zostaną również powiadomione drogą mailową lub telefoniczną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 • We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

Załącznik nr 1

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie jego pracy konkursowej na stronie internetowej szkoły, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………

(data, podpis)

 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zarejestrowanego podczas organizacji szkolnego konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

……………………………………………

(data, podpis)

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Szkoła: Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie, Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów, adres e-mail: sekretariat@zsnr3.pl,  numer telefonu: 846962524.
 2. W Szkole : Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
 5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.