Konkurs „Przyrodniczy TikTok”

REGULAMIN KONKURSU „Przyrodniczy TikTok” ORGANIZAWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W HRUBIESZOWIE

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Przyrodniczy TikTok” (zwanego dalej konkursem) jest Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów.
 1. Głównym sponsorem nagród oraz patronem konkursu jest Nadleśnictwo Strzelce, Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu w każdym momencie bez podania powodu.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy
  o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca  
  (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 
 2. Konkurs organizowany jest na podstawie porozumienia 

REGULAMIN KONKURSU „Przyrodniczy Tik Tok”  

& 1

Organizator Konkursu: Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie ul. Żeromskiego 11   22-500 Hrubieszów 

& 2. Adresaci Konkursu
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie 

& 3. Termin konkursu
15 marca – 15 kwietnia 2023 

& 4. Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych młodzieży
 2. Propagowanie wiedzy przyrodniczej
 3. Promowanie postawy szacunku wobec świata przyrody
 4. Rozwijanie kreatywności młodzieży

& 5. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Przyrodniczy Tik Tok” oraz warunki uczestnictwa w nim.
 2. Organizatorami Konkursu „Przyrodniczy Tik Tok” ( zwanego dalej „ Konkursem”) Nadleśnictwo Strzelce –  Lasy Państwowe Lublin oraz Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkól nr 3 w Hrubieszowie
 4. Konkurs organizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Strzelce – Lasy Państwowe  a Zespołem Szkół nr 3 w Hrubieszowie
 • 6. Organizacja Konkursu
 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:
 2. a) Edukacja – film z najlepiej przekazaną treścią o charakterze edukacyjnym
 3. b) Technika – film z najlepszymi efektami wizualnymi
 4. c) Sympatia widzów – film z największą ilością polubień
 1. Terminarz konkursu:
 2. a) ogłoszenie konkursu: 15 marca 2023 r.
 3. b) nadsyłanie filmików: 15 marca – 15 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59
 4. c) obrady jury: 15 – 25 kwietnia 2023 r.
 5. d) ogłoszenie wyników konkursu: kwiecień/maj  2023

 

 1. Filmy należy przesyłać na adres e-mai mariusz.malon@zsnr3.pl lub agnieszka.lipska@zsnr3.pl
 • 7. Zasady uczestnictwa w konkursie, przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmiku w aplikacji TikTok przez ucznia ZS nr3 w Hrubieszowie. Tematem przewodnim filmu ma być przyroda, promowanie szacunku wobec niej.
 1. Każda uczeń może przesłać tylko jeden filmik na konkurs.
 1. Filmy zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone ha sztagiem #konkursZS3nstrzelce
 1. Film nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani zawierać żadnych materiałów nie stworzonych przez autora filmu
 1. Film nie może naruszać norm obyczajowych ani kultury języka
 1. Przesłany film powinien zawierać dane osoby nagrywającej,  do filmu należy dołączyć dane osób występujących tj. imiona i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 1. Przed publikacją filmu uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do szkolnego koordynatora (Agnieszka Szymanik- Lipska) wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. 1)
 1. Uczestnik konkursu przesyłając filmik nagrany w aplikacji TikTok wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Przyrodniczy Tik Tok”, a także na opublikowanie wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatorów oraz  portalu społecznościowym  Facebook, jak również w publikacjach w prasie i prezentacjach multimedialnych Organizatora konkursu, a także w innych publikacjach dotyczący działalności Zespołu Szkół nr 3 oraz Nadleśnictwa Strzelce – Lasy Państwowe
 1. Uczestnik konkursu przesyłając filmik nagrany w aplikacji TikTok wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego nagrania w mediach społecznościowych Organizatorów. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie, na stronach internetowych Organizatorów, na portalach społecznościowych Facebook oraz zamieszczanie w prasie i prezentacjach multimedialnych.
 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 1. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie i profilach na Facebooku Organizatorów.
 • 8. Komisja konkursowa
 1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją, która dokona oceny przesłanych filmów.
 2. Komisja wyłoni laureatów  pierwszych miejsc w każdej kategorii.
 3. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.
 • 9. Nagrody
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Komisja nagrodzi 3 filmy.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów
 4. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy Konkursu mają wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie reguluje.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.zsnr3.pl oraz na Facebooku szkoły
 3. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 84 696 25 24
 4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu zwłaszcza w zakresie zmiany warunków lub przedłużenia czasu trwania konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej Organizatora
 • 11. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkól nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów oraz Nadleśnictwo Strzelce – Lasy Państwowe, ul. Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów. 

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu  oraz udostępniania informacji o jego wynikach.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem b) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do usunięcia swoich danych osobowych; f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest niezbędne do organizacji Konkursu, niemniej Uczestnicy nie są obowiązani do ich podania. Nie przekazanie danych osobowych skutkować będzie jednak brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, te. 84 696 25 24 


KARTA ZGŁOSZENIA

DANE UCZESTNIKA KONKURSU „Przyrodniczy Tik Tok” 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………..
szkoła/klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO W PRZYPADKU UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Telefon………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja …..………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………., 

(lub jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny ucznia)
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przez Zespół Szkól nr 3 w Hrubieszowie oraz Nadleśnictwo Strzelce – Lasy Państwowe wizerunku wyżej wymienionego Uczestnika Konkursu utrwalonego podczas KONKURSU „Przyrodniczy Tik Tok”, na stronie int., profilu Facebook, w celach związanych z ich działalnością statutową. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/materiałów audiowizualnych w formie elektronicznej i drukowanej. Administratorem udostępnionych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11, 22- 500 Hrubieszów oraz Nadleśnictwo Strzelce – Lasy Państwowe, ul. Grabowiecka 20A, 22 – 500 Hrubieszów. 

Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie wizerunku jest dobrowolne a wyrażoną zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie. Zostałem /am poinformowana o możliwości dostępu oraz poprawienia moich danych. 

…………………………………………………………..……………………. 
data i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja …..………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………….., 

(lub jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka)

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu  przez Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie oraz Nadleśnictwo Strzelce – Lasy Państwowe wyłącznie do celów statutowych i promocyjnych. Administratorem udostępnionych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3, ul. Żeromskiego 11, 22 – 500Hrubieszów oraz Nadleśnictwo Strzelce – Lasy Państwowe, ul. Grabowiecka 20A, 22- 500 Hrubieszów. Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne a wyrażoną zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie.

………………………………………………………………………………… 

data i podpis osoby wyrażającej zgodę 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

………………………………………………………………………

                                                                                                                                         data i podpis ucznia/ opiekuna