Konkurs on-line „Selfie z książką”

selfie

Biblioteka szkolna ogłasza fotograficzny konkurs on-line „Selfie z książką”Regulamin konkursu – SELFIE Z KSIĄŻKĄ.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie.


II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Cele konkursu:
– promowanie czytelnictwa poprzez rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury; – popularyzacja wartościowej literatury wśród młodzieży; – aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia – „selfie” z książką.
4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie sobie zdjęcia – selfie z książką i przesłanie go na adres email: ewa.golebiowska@zsnr3.pl wraz z danymi osobowymi
tj.: imię, nazwisko, klasa.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu oraz zgodą na publikację i wykorzystanie przez organizatora wizerunku i danych uczestnika do celów promocyjno–dydaktycznych.
3. Zgłaszając zdjęcie, uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i ma do niego wszelkie prawa autorskie oraz że przekazuje Organizatorowi, czyli Bibliotece Szkolnej prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia konkursowego w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania.
4. Osoby niepełnoletnie dołączają do pracy podpisaną przez rodziców zgodę na udział w konkursie ( załącznik nr 1).
5. Zdjęcie wykonane techniką „selfie” powinno przedstawiać autora zdjęcia i okładkę książki.
6. Termin zgłaszania prac: do 30 listopada 2020r.


IV. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1.Oceny prac dokona jury.
2. Kryteria oceny:
– oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu; – zgodność z tematyką konkursu; – walory estetyczne zdjęcia.
3. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

 

 

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ SELFIE Z KSIĄŻKĄ”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………
w konkursie fotograficznym pt. „ Selfie z książką” organizowanym przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych syna/córki uzyskanych w związku
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data.                                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego