Co to jest Znak Jakości Interkl@sa?

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

W szkole ze Znakiem Jakości Interkl@sa:

• Uczniowie i nauczyciele wykorzystują komputery i sieć Internet do wyszukiwania, selekcjonowania i celowego wykorzystywania informacji.
• Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.
• Nauczyciele i uczniowie opracowali program bezpieczeństwa w Sieci.
• Nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości sieci Internet, w pracy dydaktycznej.
• Uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.
• Uczniowie zaprojektowali, wykonali i prowadzą szkolną witrynę WWW.
• Pracownie komputerowe są wykorzystywane nie tylko w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów, ale także w innych przedsięwzięciach – oczekiwanych przez społeczność lokalną.
Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości Interkl@sa, potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego. Poparcie dla Znaku Jakości wyraziło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Tekst pobrany ze strony www.interklasa.pl

Regulamin Znaku Jakości Interkl@sa:

1. O Znak Jakości „Interkl@sa” mogą ubiegać się wszystkie szkoły w kraju w kategoriach:
- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne).
2. Zgłoszenie szkoły polega na przesłaniu do końca lutego danego roku wypełnionej ankiety wraz z załącznikami do Sekretariatu Programu "Interkl@sa".
3. Zespół roboczy Znaku Jakości "Interkl@sa" zapoznaje się w terminie marzec-kwiecień z osiągnięciami szkoły w trakcie zorganizowanej w tym celu wizyty referencyjnej.
4. Komisja Znaku Jakości "Interkl@sa" w oparciu o zebrane informacje oraz materiały sporządza raport, który przedstawia do 15 maja Kapitule Znaku Jakości.
5. Na podstawie raportu, Kapituła Znaku Jakości "Interkl@sa" podejmuje decyzję o przyznaniu szkole Znaku Jakości "Interkl@sa".
6. Znak Jakości "Interkl@sa" jest wręczany uroczyście raz w roku – w czerwcu każdego roku.
7. Łączna liczb punktów do uzyskania wynosi: 1000 pkt.
8. Znak Jakości „Interkl@sa” jest przyznawany na okres:
- 1 roku szkole, która uzyskała 50%-69% punktów,
- 2 lat szkole, która uzyskała 70%-89% punktów,
- 3 lat szkole, która uzyskała 90%-100% punktów.
Tekst pobrany ze strony www.interklasa.pl