Główne cele projektu

• Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
• Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
• Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:
- wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,
- promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
- wspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,
- zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
- upowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,
- wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
- wspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.

Cele szczegółowe projektu

• Przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.
• Umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów.
• Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej.
• Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
• Pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów.
• Podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE.
• Promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora).
• Promowanie w społeczności szkolnej różnych form kształcenia ustawicznego.
• Wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy.
• Usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

W ramach projektu otrzymaliśmy

• Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) - 19 szt.
• Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym - 1 szt.
• Drukarka sieciowa - 2 szt.
• Skaner - 2 szt.
• Wideoprojektor - 1 szt.
• Komputer przenośny - 1 szt.
• Urządzenia sieciowe i budowa sieci - 1 szt.
• Oprogramowanie edukacyjne - 1 kpl.