European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence, w skrócie ECDL) jest akcją zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych (Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS), która ma na celu wypracowanie i praktyczne wdrożenie jednolitych kryteriów sprawdzania i oceny wiedzy komputerowej. Od 1997 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne przeprowadza w naszym kraju egzaminy i wydaje Europejskie Komputerowe Prawa Jazdy zgodne z europejskimi standardami i honorowane w całej Europie. Aby zdobyć ECDL należy w ciągi trzech lat zdać siedem egzaminów z następujących dziedzin:
Podstawy technik informatycznych
Użytkowanie komputerów
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Bazy danych
Grafika menedżerska i prezentacyjna
Usługi w sieciach informatycznych
Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych egzaminatorów w ciągu trzech lat.
Złożenie każdego egzaminu jest odnotowywane na Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Po zdaniu ostatniego egzaminu zainteresowany wysyła Kartą do Polskiego Biura ECDL, gdzie jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Idea

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości, jakie niesie sobą technologia informatyczna.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
• szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
• powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
• poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
• poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

CEPIS

Council of European Proffesional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:
• przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
• podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
• wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
• opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
• umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPISu podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, wybrani starannie spośród członków PTI. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu nadawania ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL. PTI prowadzić będzie także centralną bazę danych o osobach, które zdały poszczególne egzaminy.
Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.